پارکت Solowood

پارکت لمینت سولووود در دو مدل:

  • لمینیت اکسپرینس
  • لمینیت الگانت